Author Archive: nsdoae

43654281_2101074386624096_3461622509613350912_n

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ร่วมกับเกษตรจังหวัดในพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางการขยายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5 ทหารเสือ) กำหนดแผนปฏิบัติงานการลงพื้นที่ที่ชัดเจน โดยทำการลงพื้นที่แบบปูพรหมเพื่อทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่มาร่วมรับฟังรับทราบถึงรายละเอียดของโครงการและการสนับสนุนของภาครัฐ พร้อมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

43378250_2101074333290768_5586778516722024448_n
43592929_2101074259957442_5265603516616933376_n
43601485_2101074929957375_8832301941565423616_n
43620119_2101075196624015_3019739317669986304_n
43620145_2101074606624074_5442093472385335296_n
43629522_2101074799957388_7784175817914843136_n
43636880_2100863006645234_5342822995624722432_n
43654206_2101074556624079_6090823161182420992_n
43654281_2101074386624096_3461622509613350912_n
43691090_2100861556645379_2755263456444678144_n
43691097_2101074446624090_9116218461154967552_n
43747884_2100861263312075_8990084892398190592_n

ข่าว/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

งาน Farm@Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Grand Opening) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ณ โฮมโปรสโตร์ สาขาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

farm@homephitsanulok1

ข่าว/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)

รับสมัครงาน

ปิดโหมดสีเทา