ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 803/6 และ 803/8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศ
2. BOQ ซ่อมแซมบ้านพัก
3. แบบ ซ่อมแซมบ้านพัก001
4. ปร 4 5 001_ซ่อมแซมบ้านพัก
5. ตาราง ปปช01ซ่อมแซมบ้านพัก

ปิดโหมดสีเทา