ศทอ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับ นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก

275323

       วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ   ร่วมต้อนรับ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙  จังหวัดพิษณุโลก  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก

275323
275324
275325
275326
ปิดโหมดสีเทา