ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช

74512

       วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวประภาทิพย์ พันธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

74512
74515
74516
74513
74514

 

ปิดโหมดสีเทา