ศทอ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด สำรวจความเสียหายของโรคระบาดในข้าว

S__11165836

      วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจารุณี อินทุภูติ และนายจีรวัฒน์ พานิชอำนวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ วินิจฉัย และประเมินความเสียหายของโรคระบาดในข้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด ในเขตพื้นที่ปลูกข้าว ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ปะ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลแม่กาษา หมู่ที่ ๑-๑๖ และตำบลท่าสายลวด หมู่ที่ ๑-๗ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

S__11165835
S__11165836
S__11165837
S__11165838
S__11165839
ปิดโหมดสีเทา