ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมการสร้างหมอพืช และดำเนินงานคลินิกพืช ปี ๒๕๖๒

74927

       วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวประภาทิพย์ พันธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมการสร้างหมอพืชและดำเนินงานคลินิกพืช ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๕ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

74927
74928
74929
74930
ปิดโหมดสีเทา