ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

DSC_3503

       วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเพื่อนแพง ขัติศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง  ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)  มีผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน ๑๑๓ ราย ณ โรงแรมบ้านหมอ รีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

DSC_3494
DSC_3493
DSC_3503
170512
170515
DSC_3479
DSC_3481
ปิดโหมดสีเทา