ศทอ.พิษณุโลก สนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ตามโครงการป้องกันการระบาดของศัตรูมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

170531

       วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเพื่อนแพง ขัติศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู จำนวน  ๓,๖๐๐ ตัว ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการป้องกันการระบาดของศัตรูมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

170532
170531
11056
11054
ปิดโหมดสีเทา