ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

S__11190358

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พานิชอำนวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบุณยวงค์วิโรจน์ ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

S__11190357
S__11190358
S__11190359
S__11190360
ปิดโหมดสีเทา