วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ

วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
——————————————————————————————————————————————
คณะทำงาน
คำชี้แจงการเรียนรู้
คำนำ
การผลิตสื่อ วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ
——————————————————————————————————————————————
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน ดินสอ png แบบทดสอบก่อนเรียน
——————————————————————————————————————————————
ปฐมนิเทศ  วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์  
——————————————————————————————————————————————

บทที่ 1 หลักการแนวคิดงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ

ตอนที่ 1.1 หลักการแนวคิดและความสำคัญการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
เรื่องที่ 1.1.1 ความเป็นมา ความหมายและความสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร
เรื่องที่ 1.1.2 วิวัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ตอนที่ 1.2 งานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ

เรื่องที่ 1.2.1 โครงสร้างงานส่งเสริมการเกษตร 
เรื่องที่ 1.2.2 ภารกิจงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน คำถามpngคำถามท้ายบทที่ 1
————————————————————————————————————————————————–

บทที่ 2 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ตอนที่ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
เรื่องที่ 2.1.1 บทบาทหน้าที่หลักของสำนักงานเกษตรอำเภอ
เรื่องที่ 2.1.2 บทบาทหน้าที่เสริมของสำนักงานเกษตรอำเภอ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ตอนที่ 2.2 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
เรื่องที่ 2.2.1 บทบาทหน้าที่ตามภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
เรื่องที่ 2.2.2 บทบาทหน้าที่ตามภารกิจเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน คำถามpngคำถามท้ายบทที่ 2
————————————————————————————————————————————————–
บทที่ 3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ตอนที่ 3.1 กลยุทธ์การบริหารเจ้าหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ

เรื่องที่ 3.1.1 กลยุทธ์การบริหารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื   สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point
เรื่องที่ 3.1.2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื   สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ตอนที่ 3.2 กลยุทธ์การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
เรื่องที่ 3.2.1 กลยุทธ์การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point
เรื่องที่ 3.2.2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ PDCA ในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน คำถามpngคำถามท้ายบทที่ 3
————————————————————————————————————————————————–

บทที่ 4 กรณีศึกษาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ตอนที่ 4.1 กรณีศึกษา : การสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่องที่ 4.1.1 กรณีตัวอย่าง : การบริหารบุคลากรสำนักงานการเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ตอนที่ 4.2 กรณีศึกษา : การสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่ 4.2.1 กรณีตัวอย่าง : การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบ T&V System สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

ตอนที่ 4.3 กรณีศึกษา : การสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่องที่ 4.3.1 กรณีตัวอย่าง : การจัดการความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์         รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน คำถามpngคำถามท้ายบทที่ 4
————————————————————————————————————————————————–

บทที่ 5 สรุปบทเรียน วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ                        

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน คำถามpngคำถามท้ายบทที่ 5
————————————————————————————————————————————————–

ปิดบทเรียน วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube รแนื  สื่อวีดีทัศน์          รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สื่อเอกสาร Power Point

—————————————————————————————————————————————-
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน ดินสอ png แบบทดสอบหลังเรียน

————————————————————————————————————————————————–

ปิดโหมดสีเทา