สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรประกาศรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 60/61

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปิดโหมดสีเทา