สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเยี่ยมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

39569
39569
ปิดโหมดสีเทา