ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ร่วมการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (9ศูนย์) ครั้งที่ 1/2560

พฤศจิกายน_3 ประชุมศทอ. 9 ศูนย์ฯ
พฤศจิกายน_3 ประชุมศทอ. 9 ศูนย์ฯ
ปิดโหมดสีเทา