ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมยศ มโนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

23231143_845535682287313_7405184078207952284_n

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมยศ มโนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ภายใต้กิจกรรมเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายพิชัย โสทะ ประธาน ศพก.ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ปิดโหมดสีเทา