คุยกับเกษตรกรดีเด่นไร่นาสวนผสม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ พร้อมเดินชมพื้นที่การทำเกษตร เปิดเทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่ 1 ไร่ แต่สามารถสร้างต้นทุนอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน

Untitled2

คุยกับเกษตรกรดีเด่นไร่นาสวนผสม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ พร้อมเดินชมพื้นที่การทำเกษตร เปิดเทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่ 1 ไร่ แต่สามารถสร้างต้นทุนอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

ปิดโหมดสีเทา