วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (Core Team) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในปี 2561 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 4 เดือน พย 60
ฉบับที่ 4 เดือน พย 60
ปิดโหมดสีเทา