วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ดำเนินการตรวจสอบและเก็บข้อมูลแปลงพันธุ์หลักอ้อยตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 ครั้งที่ 4 อ้อยอายุ 8 เดือนหลังปลูก

S__24854553
S__24854551
S__24854552
S__24854553
S__24854554
S__24854555
ปิดโหมดสีเทา