จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าว จัดเวที ศพก. 9 พ.ย. 60 อุทัย
ข่าว จัดเวที ศพก. 9 พ.ย. 60 อุทัย
ปิดโหมดสีเทา