สุโขทัยประชาสัมพันธ์การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่ถูกต้องเหมาะสม

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ด้วยในสภาวการณ์ปัจจุบัน เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว หากเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลต่อคุณภาพข้าว และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวในภาพรวมของประเทศ  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยจึงมีคำแนะนำทางวิชาการในเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เกษตรกร เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี และเกษตรกรขายได้ในราคาเหมาะสม ดังนี้

การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

ก่อนการเก็บเกี่ยว

  1. สำรวจแปลงนาหากข้าวออกรวงประมาณ 80% ของข้าวที่ปลูก ให้นับเป็นวันแรกของการออกดอก
  2. หลังจากข้าวออกดอก 21 วัน ระบายน้ำออกจากแปลง
  3. ประมาณ 28-30 วัน หลังวันออกดอก กำหนดเป็นวันเก็บเกี่ยว ในระยะนี้ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพการสีดี ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วหรือช้าเกินไปมีผลต่อคุณภาพเมล็ด คือ ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วไป ทำให้เมล็ดข้าวเบา ข้าวมีความชื้นสูง ทำให้จุลินทรีย์เข้าทำลาย คุณภาพการสีต่ำ ถ้าเก็บเกี่ยวช้าเกินไป จะทำให้ข้าวแห้งกรอบ ร่วงหล่นในนา นก หนู เข้าทำลาย เมล็ดข้าวกรอบและมีรอยแตกร้าว

หลังการเก็บเกี่ยว

1.กำจัดวัชพืช โดยวิธีเขตกรรม เช่น ไถดะ ไถแปร ไถพรวน และการคราด ไม่เผาฟางข้าว
2.ควรไถกลบตอซังเพื่อกำจัดวัชพืชไปพร้อมๆกัน
3.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปลูกพืชปุ๋ยสด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โทร.055 620481

Image
rice-1594612_960_720
ปิดโหมดสีเทา