Download เอกสารการฝึกอบรม

Download เอกสารประกอบการอบรมต่าง ๆ

01. Zoning เศรษฐกิจสำหรับสินค้า  (Download)
02. วิธีทำแผนที่แปลงใหญ่เบื้องต้น
    download ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2

03. นิทรรศการภาพแปลงใหญ่กำแพงเพชร (Download)
04. การส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร (Download)
05. การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร (Download)
06. กรอบการจัดนิทรรศการการส่งเสริมการเกษตร ข้าวแปลงใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก (Download)
07. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (Download)
08. เอกสารประกอบการบรรยายอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา 
       
ข้อมูลที่ควรนำเสนอในการ present
       2. โลจิสติกส์ โดย อ.นัทธ์หทัย
       3. บ้านสวนฟาร์ม
       4. การบรรยายเทคนิคการเขียนโครงการ

09. แบบฟอร์มสมัครอินทรีย์แบบกลุ่ม (GPS) (Download)
10. การบูรณาการ (ผอ.ดำรงค์ชัย มีช้าง) (Download) 
11. ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ (จุฬารัตน์) (Download)
12. FMC Model (ดร.รณวฤทธิ์) (Download)
13. รายงานการประชมกษจ.และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 1/2559 (Download)
14. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้แผนการจัดการพื้นที่ขับเคลื่อน Zoning ปี 2559 (Download)
15. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   part 1 
(Download)    part 2 (Download)     part 3 (Download)      part 4 (Download)
 16. เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อน ศดปช. ระหว่าง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
               การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับพืชสวน  (Download)
               ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 59 (Download)
               ปุ๋ยหมักเติมอากาศ (Download)
               agrimap-manual (Download)
               การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ (Download)
               การใช้ปุ๋ยในนาข้าว (Download)
               การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน (Download)
               ความรู้เกี่ยวกับดิน ปัญหาดิน (Download)
                การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง-2560 (Download)
               เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (Download)
               ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย (Download)

Download โปรแกรมต่าง ๆ

01_Corel.VideoStudio.Ultimate.X8.v18.0.0.181.X64
02_โปรแกรม QGIS  (Download)

ปิดโหมดสีเทา