อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช “หลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ (Plant Doctor)”

20180109_114218_

วันที่ 9 มกราคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 27 ราย หลักสูตร “หมอพืชอัจฉริยะ (Plant Doctor)” โดยมีวิทยากรจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมดำเนินการอบรม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ระหว่างวันที่  9 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

20180109_114218_มกราคม_8 Plant Doctor2

DSC05657_
DSC05960_
DSC05805_
DSC05986_
DSC05671
DSC05672_
DSC05678_
DSC05731_
DSC05815_
DSC05835_
DSC05710_
ปิดโหมดสีเทา