วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการการบริหารราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 7 เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ฉบับที่3 เดือน มค 61
ฉบับที่3 เดือน มค 61
ปิดโหมดสีเทา