วันที่ 9 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจำรุณ ระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ ของนายชาญ มั่นฤทธิ์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป

ฉบับที่5 เดือน มค 61
ฉบับที่5 เดือน มค 61
ปิดโหมดสีเทา