วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ระดับประเทศ ของนางสาวเจลวี วงสิน บ้านหาดเสือเต้น หมู่ที่ 8 ต. คุ้งตะเภา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป

ฉบับที่7 เดือน มค 61
ฉบับที่7 เดือน มค 61
ปิดโหมดสีเทา