วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านการจัดการดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรต่อไป

ฉบับที่8 เดือน มค 61
ฉบับที่8 เดือน มค 61
ปิดโหมดสีเทา