26233569_2004164099850425_4591970957259609612_o

   วันที่ 12 มกราคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 27 ราย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “หมอพืชอัจฉริยะ (Plant Doctor)” โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

26233569_2004164099850425_4591970957259609612_o
26757177_2004163916517110_1527554558250936345_o
26677781_2004165576516944_6279121639830633388_o
26756912_2004167356516766_7083382272693810824_o
26756812_2004167343183434_8873966135053707045_o
26756536_2004166873183481_6808390276553675361_o
26685236_2004166796516822_8946071451597318434_o
26678484_2004167149850120_439896555079214944_o
26677728_2004167293183439_3209171023681346133_o
26240926_2004166989850136_1324913587062178344_o
26240788_2004166599850175_2510198138964754369_o
26232715_2004166693183499_816755261419530479_o
26240449_2004166493183519_2436625322058607174_o
26756786_2004166309850204_6421216217040469521_o
มกราคม_9 Plant Doctor

ปิดโหมดสีเทา