1583983

วันที่ 12 มกราคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายโยธี เปล่งขำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์สับปะรด ด้านการผลิตและการบริหารจัดการระยะที่ 1 (ปี 2561-2564) โดยมี นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

มกราคม_10 พี่โยธี

1583983
1583984
1583985
1583988
1583986
ปิดโหมดสีเทา