สุโขทัยลดพื้นที่นาปรังปี 61 ชูข้าวโพดและพืชหลากหลาย

page
นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เปิดเผยว่า จากการเชิญชวนชาวนาให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น ตามความต้องการของเกษตรกร และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 มุ่งเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้า และลดรอบการทำนา อันจะส่งผลให้พื้นที่นาปรังลดลง และผลผลิตข้าวอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) เกิดความยั่งยืนในอาชีพให้กับเกษตรกร

​สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 1,549 ราย พื้นที่ 11,250.25 ไร่ จากเป้าหมาย 25,000 ไร่ และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เป้าหมาย 25,000 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการ 1,779 ราย พื้นที่ 15,561.25 ไร่ กระจายไปทุกพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าชาวนาเริ่มยอมรับแนวทางการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และการทำนาปรังในฤดูแล้งนี้ แต่ชาวนากลุ่มดังกล่าวยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว

ปิดโหมดสีเทา