วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม Web Conference แนวทางการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคฯ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

187709
187709
187659
187661
187662
187663
187666
ปิดโหมดสีเทา