ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวฝนรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก

168914

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม ตำบลหอกลอง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

168914

168914
168915
168911
168912
168913
ปิดโหมดสีเทา