ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

105656

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสที่จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธาน  ณ  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

105656

105656
105654
105655
105653
105652

ปิดโหมดสีเทา