ศทอ.พิษณุโลก สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้โครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร(พืชสวน) โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

51345

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  ด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการฟื้นฟูพื้นที่เกษตร(พืชสวน) โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากอุทกภัยพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี จำนวน 400 กิโลกรัม และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 100 กิโลกรัม

51345

51345
51346
51344
51348
51347
ปิดโหมดสีเทา