ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก

171375

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  ด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบ แปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

171375

171375
171369
171372
171368
171371
171370
171373
171374
171362
ปิดโหมดสีเทา