ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

S__7602224

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  ด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ พานิชอำนวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

S__7602224

S__7602224
S__7602223
S__7602221
S__7602222
ปิดโหมดสีเทา