ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร

บึงสามัคคี_๑๘๐๕๑๔_0015

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวประภาทิพย์ พันธชาตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในโครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ในหัวข้อ “การบริหารจัดการศัตรูพืช” แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 60 ราย ณ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

บึงสามัคคี_๑๘๐๕๑๔_0015

บึงสามัคคี_๑๘๐๕๑๔_0015
บึงสามัคคี_๑๘๐๕๑๔_0002
บึงสามัคคี_๑๘๐๕๑๔_0003
บึงสามัคคี_๑๘๐๕๑๔_0021
ปิดโหมดสีเทา