ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

51970

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  ด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร  แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

51970

51970
51968
51966
51967
51971
51969
ปิดโหมดสีเทา