ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

S__7757839

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ พานิชอำนวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

S__7757839

S__7757839
S__7757841
S__7757840

 

ปิดโหมดสีเทา