ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอนกอ Cotesia flavipes เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย

173877

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจารุณี อินทุภูติ และนางเพื่อนแพง ขัติศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอนกอ Cotesia flavipes เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

173877

173877
173947
173946
173944
173945
173942

 

ปิดโหมดสีเทา