ศทอ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 / 2561

113833

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 / 2561  โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สวพ. 2) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

113833

113833
113836
113835
113834
ปิดโหมดสีเทา