ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

S__7782415

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  ด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ พานิชอำนวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้มาตรฐานชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

S__7782415

S__7782415
S__7782416
S__7782417
S__7782418
S__7782419
ปิดโหมดสีเทา