ศทอ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก

184754

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งสนับสนุนแตนเบียนไข่ทริคโคแกรมมาให้กับเกษตรกรอำเภอเนินมะปราง 30 ราย จำนวน 3,000,000 ตัว และเกษตรกรอำเภอบางระกำ 30 ราย จำนวน 3,000,000 ตัว เพื่อควบคุมไข่ผีเสื้อ

184754

184754
184750
184753
184752
184749
184751
ปิดโหมดสีเทา