วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ณ บ้านลานสาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 17

381459
381457
381458
381459
381460
381461
381462
381463
381464
381465
ปิดโหมดสีเทา