วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และ นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ 1) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) โดยมีนายบุญชอบ สากูต เกษตรอำเภอเนินมะปราง และทีมงาน ชี้แจงเกษตรกรให้ทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ และคัดเลือกคณะกรรมการฯ พร้อมจัดทำแผนการฝึกอบรม ระดับชุมชน ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม 250 คน ณ วัดซำรัง ม. 4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

S__20963479
S__20963480
S__20963481
S__20963482
S__20963483
S__20963484
S__20963485
ปิดโหมดสีเทา