วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และ นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรบ้านนา” ณ ชุมชนบ้านนา ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง ซึ่งมีเกษตรกรที่ประสบภัยในพื้นที่และเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน

timeline_25610612_163608
timeline_25610612_163553
timeline_25610612_163556
timeline_25610612_163558
timeline_25610612_163600
timeline_25610612_163608
ปิดโหมดสีเทา