วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

S__25822226
S__25822228
S__25822227
S__25822226
S__25822225
213253
S__25822222
S__25822227
ปิดโหมดสีเทา