ศทอ.พิษณุโลก ดำเนินการปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูและแมลงช้างปีกใส ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

9260

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวประภาทิพย์ พันธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู จำนวน 10,000 ตัว และแมลงช้างปีกใส จำนวน 10,000 ฟอง ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

9260

9260
9264
9263
9261
9259
9262
9265
ปิดโหมดสีเทา