ศทอ.พิษณุโลก สนับสนุนหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาแบบน้ำ และตรวจสอบมาตรฐานชีวภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

9301

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวประภาทิพย์ พันธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนับสนุนหัวเชื่อไตรโคเดอร์มาแบบน้ำ จำนวน 70 ชวด และตรวจสอบมาตรฐานชีวภัณฑ์ก้อนเชื้อพร้อมใช้จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

9301

9301
9300
9299
9302
9303
ปิดโหมดสีเทา