ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก

186326

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

186326

186326
186328
186327
186325
ปิดโหมดสีเทา