ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

55813

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ่อทอง จำนวน 50 ราย และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลชุมแสงสงคราม จำนวน 50 ราย ดำเนินงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

55813

55813
55814
55812
55815
55816
ปิดโหมดสีเทา