วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงบ่ายเยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

S__25870727
S__25870727
S__25870728
S__25870729
S__25870730
S__25870731
S__25870732
S__25870733
S__25870734
S__25870735
S__25870736
S__25870737
S__25870738
S__25870739
S__25870740
ปิดโหมดสีเทา